Stan Laurelstrook 57, 2726 VZ Zoetereer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.brainenbodycare.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door de directie van Brain & Body Care. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis te raadplegen zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt.
U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brain & Body Care is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Brain & Body Care.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een afspraak dan wel overeenkomst met Brain & Body Care te mogen claimen of te veronderstellen.

Brain & Body Care streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Brain & Body Care aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op een website staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Brain & Body Care op deze webpagina.

Privacy Statement

Contactgegevens:
Brain & Body Care
Stan Laurelstrook 57
2726 VZ Zoetermeer
Email: info@brainenbodycare.nl
Tel. 085 744 08 08
K.v.k. 27292465

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties, krijgt te maken met deze wetgeving.
Uw privacy is belangrijk voor ons.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Brain & Body Care van u verzamelt via onze website en via interactie middels onze social media kanalen, en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die Brain & Body Care verwerkt

Brain & Body Care verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Gegevens over uw activiteiten op onze website

Brain & Body Care verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u voor gegevens van personen jonger dan 16 jaar.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brainenbodycare.nl, dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brain & Body Care verwerkt uw persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen naleven en verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

  • De uitvoering van dienstverlening
  • Verslaglegging
  • Financiële afhandeling
  • Het onderhouden van contact
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Nakomen van wettelijke verplichtingen

Geautomatiseerde besluitvorming

Brain & Body Care neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brain & Body Care zal uw persoonsgegevens bewaren in archief zolang nodig is voor de verwerking van een overeenkomst en volgens de wettelijke bewaarplichten. Uw persoonsgegevens voor de nieuwsbrief blijven behouden tot dat deze worden verwijdert door de gebruiker middels een uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Brain & Body Care verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Tenzij op uw nadrukkelijk schriftelijk verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe Nieuwetijds Opleidingen uw gegevens beveiligt

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Brain & Body Care op maat passende beveiligingsmaatregelen genomen. Brain & Body Care maakt gebruik van zorgvuldige veiligheid voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Brain & Body Care maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brain & Body Care gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smart Phone. Brain & Body Care gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om Brain & Body Care een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u een verzoek indienen om uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brain & Body Care en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brainenbodycare.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

U kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden afdwingen. Zo kan het zijn dat wij uw verzoek niet kunnen honoreren ivm wettelijke bepalingen
Brain & Body Care wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

De door Brain & Body Care verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Zoetermeer.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brain & Body Care neemt de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@brainenbodyCare.nl

Wijzigingen

Brain & Body Care behoudt zich het recht voor om in de privacy verklaring wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of diensten.

Laatst bijgewerkt: 6 januari 2024

Heb je een vraag aan ons of wil je direct een afspraak maken?
Praktijkgegevens

Stan Laurelstrook 57
2726 VZ Zoetermeer
085 744 08 08
info@brainenbodycare.nl

Lid van
www.vact.nu
Aangesloten bij
Balansportaal.nl
Algemene voorwaarden
Veel gestelde vragen

2022 © | Brain & Body Care